top of page
Search

WAUHAUS’ strategies for promoting equality and anti-racism


WAUHAUS is a collective of seven artists that works in a multidisciplinary way on the

performing arts field. We acknowledge that we have opportunities to affect the structures

within which our work takes place, as well as the power and responsibility to do so.


WAUHAUS wishes to be an overt, anti-racist and discrimination-free agent on the performingarts field. We do not condone racism, discrimination or harassment in our work or our spaces. Anti-racist work means learning, making visible and talking about structural

discrimination, and developing new and more equal structures and practices.


Promoting equality and anti-racism is a long-term job that falls on everyone’s shoulders.

Below, we have listed the measures and actions we will take to further equality and anti-

racism. We thank the working group of Call for Action for Finnish Art Institutions for their

invitation to recognise racism in the Finnish art field and to root it out. Thank you to everyone who has set an example by sharing their own strategies.


STRATEGIES:


Equality plan

We will establish an equality working group whose task is to create an equality plan

for WAUHAUS. The equality plan will include all the strategies and principles of

equality that the community has planned and implemented. We will hire outside help

to create the equality plan, which will be completed during the spring of 2021.


Ethical guidelines

It is important to us that all artistic processes follow discrimination-free practices. We

will create ethical guidelines, which the community will do its utmost to follow. The

guidelines will be a part of all our work, and all who work within the community (both

permanent members and visiting artists) must commit to acting accordingly. These

guidelines will be included in the collective’s contracts of employment and joint

production. Any collaboration requires committing to our ethical guidelines.


Safer space guidelines

We hope that everyone who takes part in our events will feel as safe as possible, and

so we will create safer space guidelines for each context, space and situation. In our

work, we will create porous structures that yield to people’s personal needs, not vice

versa. These kinds of structures allow for both failure and learning together.


Working groups and representation

We as a collective are very White. We want the working groups of our future works to

include more diverse voices, bodies and people from different backgrounds. Our goal

is also to extend the organisation’s board in a more diverse direction.


Evaluation and person responsible for equality

We will appoint a person responsible for equality, to whom members of the

community and visiting employees can turn if they ever experience discriminatory or

inappropriate behaviour. This person will monitor and develop the equality plan

together with the equality working group. The organisation’s strategies will be

evaluated and updated yearly.WAUHAUS’ strategies for promoting equali
.
Download • 31KB


 

W A U H A U Sin toimenpiteet yhdenvertaisen ja antirastisen toiminnan edistämiseksi


WAUHAUS on seitsemän omaäänisen taiteilijan yhteenliittymä, joka toimii laaja-alaisesti esittävien taiteiden kentällä. Tiedostamme, että meillä on toimijana mahdollisuuksia sekä myös valtaa ja vastuuta vaikuttaa niihin rakenteisiin joissa työmme tapahtuu.


WAUHAUS haluaa olla avoin, syrjinnästä vapaa ja antirasistinen toimija esittävien taiteiden kentällä. Emme hyväksy rasismia, syrjintää tai häirintää toiminnassamme tai tiloissamme. Antirasistinen työ on syrjivien rakenteiden näkyväksi tekemistä, auki puhumista, oppimista ja uusien, tasa-arvoisempien rakenteiden kehittämistä.


Yhdenvertaisuuden edistäminen ja antirasistinen työ on pitkäjänteistä työtä, joka on kaikkien vastuulla. Olemme listanneet alle tulevia toimenpiteitä asian edistämiseksi omalta osaltamme. Kiitämme Call for Action for Finnish Art Institutions -työryhmää kutsusta toimiin rakenteellisen rasismin tiedostamiseksi ja kitkemiseksi kotimaiselta taiteen kentältä. Kiitos muille jo toimenpiteitään jakaneille toimijoille esimerkistä.TOIMENPITEET:


Yhdenvertaisuussuunnitelma

Perustamme yhdenvertaisuustyöryhmän, jonka tehtävänä on yhdenvertaisuussuunnitelman luominen WAUHAUSille. Yhdenvertaisuussuunnitelma tulee sisältämään kaikki yhteisön suunnittelemat ja toteuttamat yhdenvertaisuusperiaatteet ja toimenpiteet. Yhdenvertaisuusuunnitelman tekemiseen palkataan ulkopuolista apua ja se valmistuu kevään 2021 aikana.


Eettinen ohjeistus

Meille on tärkeää, että taiteellisten prosessien eri vaiheissa noudatetaan kaikesta syrjinnästä vapaita käytäntöjä. Luomme eettisen ohjeistuksen, jonka mukaan yhteisömme pyrkii työskentelemään. Eettinen ohjeistus kulkee mukana kaikessa toiminnassamme ja kaikkien yhteisössä toimivien (niin vakituisten jäsenten, kuin vierailevien taiteilijoiden) on sitouduttava siihen. Nämä ohjeet tullaan sisällyttämään myös osaksi WAUHAUSin työ- ja osatuotantosopimuksia. Yhteistyön toteutuminen edellyttää sitoutumista eettisen ohjeistuksen periaatteisiin.


Turvallisempien tilojen periaatteet:

Haluamme että kaikki tapahtumiimme osallistuvat ihmiset voivat kokea olonsa mahdollisimman turvalliseksi. Luomme turvallisen tilan periaatteet aina kontekstisidonnaisesti, jokaiselle tilanteelle parhaiten sopivalla tavalla. Työskentelyssämme luomme huokoisia rakenteita, jotka joustavat ihmisten henkilökohtaisten tarpeiden mukaan, eikä päinvastoin. Tällaiset rakenteet sallivat myös epäonnistumisen ja sitä kautta yhdessä oppimisen.


Työryhmät ja representaatio:

Olemme kollektiivina hyvin valkoinen. Haluamme että tulevaisuudessa teostemme työryhmissä toimii moninaisempia ääniä, kehoja ja erilaisista taustoista tulevia ihmisiä. Tavoitteena on myös laajentaa yhdistyksen hallituspohjaa monimuotoisemmaksi.


Yhdenvertaisuusvastaava ja arviointi:

Nimitämme yhteisöstämme yhdenvertaisuusvastaavan, jonka puoleen kukin yhteisön jäsen tai vieraileva työntekijä voi kääntyä mikäli syrjivää tai epäasiallista käytöstä ilmenee. Yhdenvertaisuusvastaavan vastuulla on seurata yhdenvertaisuussuunnitelman toteutumista ja kehittämistä yhdessä yhdenvertaisuustyöryhmän kanssa. Yhdistyksen toimintaa arvioidaan ja päivitetään vuosittain yhdessä yhdenvertaisuustyöryhmän kanssa.

W A U H A U Sin toimenpiteet yhdenvertai
.
Download • 30KB

70 views
bottom of page